a
Sed ut perspiciatis unde omnis iste
natus error sit voluptatem accusan
tium doloremque laudanti.

Algemene voorwaarden Visagie Baron.

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, boekingen, aanbiedingen, leveringen en transacties tussen Visagie Baron en haar cliënten en/of opdrachtgevers. Visagie Baron is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62647245 .
1.2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Visagie Baron.
1.4. Van de opdrachtgever wordt veracht alle gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te voeren tijdig aan Visagie Baron wordt doorgegeven.

2. Reiskostenvergoeding
2.1. Voor alle opdrachten aan huis geldt een kilometervergoeding à € 0,35 per kilometer.

3. Totstandkoming boeking
3.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Visagie Baron aanvaardt.
3.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Visagie Baron alvorens een boeking te doen.
3.3. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan offertes ouder dan 30 dagen.

4. Betaling
4.1. Visagie Baron vermeld alle prijzen zichtbaar op de website.
4.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4.3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Aansprakelijkheid
5.1. Visagie Baron is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de specialistes van Visagie Baron is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
5.2. Visagie Baron is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen.
5.3. Voor schadevergoedingen kom je alleen in aanmerking voor de schade waartegen Visagie Baron is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
5.4. Visagie Baron sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Visagie Baron en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Visagie Baron kunnen worden toegerekend.

6. Overmacht Back-up Service & Standby Service
6.1. Visagie Baron zal 100 % inzet tonen om de gemaakte afspraak voor bruidsverzorging na te komen. In geval van overmacht waaronder ernstige ziekte van de stylist zet Visagie Baron zich in om collega te vinden van gelijkwaardig niveau die de opdracht kan overnemen. Dit is echter geen garantie. Indien Visagie Baron geen vervangende stylist heeft kunnen vinden wordt de overeenkomst gedeeltelijk of geheel geannuleerd.
6.2. Visagie Baron is zich niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.3 Bij schade door derden met betrekking tot kapsel en make-up biedt Visagie Baron Standby Service aan. Voor de Standby Service berekent Visagie Baron touch-up kosten, reiskosten a 0,35 per km en parkeerkosten.
6.4 In geval door hinder van Visagie Baron zelf, kunnen er geen kosten verhaald worden.

7 Opzegging, beëindiging en opschorting van de Bruidsverzorging overeenkomst
7.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Visagie Baron gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.
7.2. Indien een geboekte bruidsverzorging opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 50% van de kosten van de totale opdracht.
b) Bij annulering vanaf de 3e dag voor de trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de kosten van de totale opdracht.
7.3. Visagie Baron behoud het recht om een bruidsverzorging opdracht te annuleren als er sprake is van een geschil en beide partijen niet tot overeenstemming komen. De kosten van de reeds uitgevoerde proefsessie worden dan wel terug betaald. aldus daar al werk voor is verricht.

8. Afspraken Visagie Baron
8.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Visagie Baron melden.
8.2.Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Visagie Baron het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.

9. Beschadiging en/of diefstal
9.1. Visagie Baron heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt producten beschadigt.
9.2.Visagie Baron meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Privacy
10.1 Visagie Baron speelt open kaart en gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen.
10.2 Visagie Baron beschermd je privacy op de volgende manieren:
-) Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden.
-) Je gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.
-) Wij publiceren alleen foto´s van klanten na uitdrukkelijke toestemming.

    Vrijblijvend kunnen we samen per telefoon of skype tot een gewenste oplossing komen